§ 1
Postanowienia ogólne
 

1. Regulamin opisuje zasady dokonywania zakupów w Sklepie Brytyjka.pl w przypadku Klientów będących os. fizycznymi, którzy jako adres dostawy określili miejsce znajdujące się na terytorium Polski.

2. Wyszczególnione pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
a) Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
b) Klient - osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia).
c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niepowiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
d) Konto klienta – zbiór danych o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane Klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, status realizacji zamówień w toku).
e) Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, funkcjonujący pod adresem www.brytyjka.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;
f) Sprzedawca: Sklep Brytyjka

g) Towary – towary oferowane za pośrednictwem Sklepu.

3. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.

4. Ceny w Sklepie są prezentowane w polskich złotych, w wysokości brutto. Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności - o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Finalna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2.

§2
Rejestracja konta
 

1. Klienci mają możliwość zarejestrowania się na witrynie Sklepu, co skutkuje założeniem Konta.

2. Rejestracja nastąpi w rezultacie:
a) wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze opcji „Zarejestruj się” w zakładce logowania lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne.
b) zaakceptowania treści Regulaminu oraz zawartej w nim polityki plików cookie.

3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty e-mail, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o zatwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku). Konto Klienta zostaje założone z chwilą potwierdzenia.

4. Klient może w każej chwili edytować swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez logowanie do panelu „Moje konto”, a następnie przechodząc do sekcji „moje dane”. 

§ 3
Składanie zamówień

1. Klient może dokonywać zakupu towarów za pośrednictwem witryny Sklepu. W celu realizacji zakupu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.

2. W przypadku zatwierdzenia listy wybranych Towarów, Klient powinien:
a) wybrać sposób płatności
b) wybrać sposób dostawy
c) potwierdzić aktualność informacji, podanych przy rejestracji Konta, a także całkowitą cenę Towarów (koszty dostawy i dokonania płatności)
d) zaakceptować niniejszy regulamin Sklepu.

3. Wymienione czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, są równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy.

4. W momencie złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 3, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego, z potwierdzeniem warunków złożonej oferty (potwierdzenie zamówienia).

5. Klient zobowiązany jest potwierdzić złożone zamówienie. W przeciwnym razie nie zostanie ono zrealizowane. 

§4
Zapłata

1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:
a) płatność systemem Przelewy 24
b) płatność zwykłym przelewem bankowym
c) płatność za pobraniem realizowana przez Pocztę, In Post lub kuriera
Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.
2. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu DotPay, Przelewy24 lub tradycyjnym przelewem bankowym zaplata powinna być dokonana przed dostawą Towarów, a w przypadku płatności „za pobraniem” – z chwilą dostawy Towarów.
3. W przypadku zwłoki Klienta w dokonaniu zapłaty, przekraczającej 7 dni roboczych od akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie.

 

§5
Realizacja zamówienia i dostawa Towarów
 

1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym. Wysztkie paczki wysyłane są z miasta Szczecina.
2. Sposób dostaw, jak również adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.
3. Możliwe sposoby dostawy to: przesyłka kurierska, przesyłka tradycyjną pocztą, wysyłka poleconym InPost oraz dostawa do paczkomatu.
4. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy. Klient informowany jest o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Ponadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.
5. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przygotowania przesyłki, przekazania przesyłki firmie kurierskiej i czasu dostawy przesyłki pod adres klienta. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie 24 godzin od przyjęcia zamówienia do realizacji i zaksięgowania pełnej wpłaty za złożone zamówienie.
6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w czasie określonym w ust. 5 powyżej, Sprzedawca może:
a) zawiadomić o tym Klienta pocztą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji Konta lub przy składaniu zamówienia i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Odnosi się  to w szczególności do Towarów zamówionych indywidualnie przez Klienta, nie będących w stałej ofercie Sklepu.
b) zwolnić się ze zobowiązania realizacji zamówienia poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę. Klient ma prawo  wówczas odmówić przyjęcia świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy na zasadach opisanych w §7, ze zwrotem Towaru. 

§6
Reklamacje
 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów w przypadku Klientów będących konsumentami. Okres gwarancji sprzedawcy wynosi 2 lata od daty otrzymania towaru. W pierwszej kolejności konsument będzie mógł żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Zwrot pieniędzy (częściowy lub całkowity) będzie możliwy w kolejnym etapie dochodzenia roszczeń.
2. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@brytyjka.pl
3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
- opis zaistniałej wady
- kiedy wada się ujawniła oraz datę ujawnienia wady
4. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przy rejestracji, w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru przez Sklep. 

§7
Zwrot towaru
 

1. Klienta prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od daty odbioru zamówionego Towaru. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy tylko os. fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Firmy są wyłączone z tego przywileju.

2. W razie odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 umowa zostanie uznana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru przez Sklep, po za zachowaniem terminu o którym mowa w ust. 1, jest przesłanie towaru w stanie niezmienionym. Przez stan niezmieniony rozumie się, towar bez śladów użytkowania, zapachu potu, woni tytoniu.

3. Koszt dostarczenia sprzedawcy towaru, będącego przedmiotem zwrotu ponosi kupujący.

4. Adres: Sklep internetowy, Aleksandra Kwiatkowska, osiedle Chrobrego 6, 78-300 Świdwin

 

§8
Wymiana towaru
 

1. Klient, będący konsumentem, ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę zakupionego Towaru na inny egzemplarz tego samego Towaru bądź też  inny Towar dostępny w Sklepie – za dopłatą lub zwrotem różnicy w cenie.
2. W sytuacji wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na wymianę Towaru, koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
3. Towar zakupiony przez Klienta podlega wymianie pod warunkiem, że znajduje się w stanie niezmienionym. Przez stan niezmieniony rozumiem się: pozbawiony jakichkolwiek śladów użytkowania, śladów brudu, woni tytoniu. 

§9
Dane osobowe
 

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Dane administratora danych osobowych:

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres jego siedziby, telefonicznie pod nr +48 883 866 333 lub mailowo: sklep@brytyjka.pl
2. Państwa dane posiadamy z bieżących kontaktów handlowych, a także z indywidualnych akcji telemarketingowych, mailingowych oraz z ogólnodostępnych informacji w Internecie. Stworzona baza podmiotów gospodarczych, może zawierać dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej swobodnego przepływu danych, mają charakter danych osobowych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj.:

• wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
• realizacji reklamacji;
• prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dla celu:
• marketingu produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
• profilowania danych w celu zbadania preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi - przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje zakupowe;
• kontaktu - udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
• badania satysfakcji z produktów i usług, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz podnoszenie jakości swoich produktów i usług;
• obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dla celu:
• zarządzania wnioskami w sprawie realizacji Państwa uprawnień wynikających z RODO;
• wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych

4. Celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja zamówień, marketing naszych produktów i usług, uzasadniony interes administratora, tj. wykazanie prawidłowej realizacji zamówienia, na potrzeby ewentualnych zwrotów i reklamacji. 
5. Państwa dane będą udostępnione tylko tym podmiotom, które są niezbędne w realizacji naszych celów czyli: firma kurierska, usługi płatnicze, poczta polska.
6. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione innym podmiotom handlowym.
7. Jako Administrator dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zapewnić wszelkie środki technicznej, fizycznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

Jeśli mają Państwo pytania lub jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@brytyjka.pl

 

§10
Wymagania techniczne, zakaz publikowania treści bezprawnych,
reklamacje na działalność Sklepu
 

1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom za pośrednictwem Sklepu nieodpłatne korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną.
- udostępnianie oferty towarowej Sklepu
- zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
2. Celem skorzystania z wymienionych powyżej usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze niezgodnym z prawem - w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.
5. Klient zobowiązuje się do
a) nieskorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy,
6. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość wysłania reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: sklep@brytyjka.pl. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę. 

§11
NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM

 

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o Usługach Cyfrowych w zakresie dotyczącym Sklepu Internetowego i Usługodawcy. Usługobiorca co do zasady nie jest zobowiązany do dostarczania treści podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, chyba że Regulamin wymaga podania określonych danych (np. dane do złożenia Zamówienia). Usługobiorca może mieć możliwość dodania opinii lub komentarza w Sklepie Internetowym korzystając z narzędzi
udostępnionych w tym celu przez Usługodawcę. W każdym wypadku dostarczania treści przez Usługobiorcę jest on zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
11.2. PUNKT KONTAKTOWY - Usługodawca wyznacza adres poczty elektronicznej SKLEP@BRYTYJKA.PL jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Usługodawcy z organami państw członkowskich,
Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi (w tym Usługobiorcom) bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Usługodawcą drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych. Usługodawca wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.
11.3. Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych:
11.3.1. Na adres poczty elektronicznej SKLEP@BRYTYJKA.PL dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy
obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.
11.3.2. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu Usługodawca umożliwia i ułatwia dokonywanie na podany wyżej adres poczty elektronicznej zgłoszeń zawierających wszystkie poniższe elementy: (1)
wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne Treści; (2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak
dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi; (3) imię i nazwisko lub nazwę
oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz (4) oświadczenie
potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
11.3.3. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 Aktu o Usługach Cyfrowych w odniesieniu do informacji, której dotyczy, jeżeli umożliwia Usługodawcy działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.
11.3.4. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Usługodawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
11.3.5. Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmu, o których mowa powyżej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny
oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Usługodawca
korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa
poprzednim punkcie.
11.4. Informacja na temat ograniczeń, które Usługodawca nakłada w związku z korzystaniem z Sklepu Internetowego, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Usługobiorców:
11.4.1. Usługobiorcę obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Sklepu Internetowego:
11.4.1.1. obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do zamieszczania treści (np. w ramach opinii lub komentarzy), zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;
11.4.1.2. obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;
11.4.1.3. zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych Treści;
11.4.1.4. zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
11.4.1.5. zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
11.4.1.6. obowiązek posiadania – w przypadku, gdy jest to konieczne – wszelkich wymaganych praw i zezwoleń do dostarczania takich treści na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności praw autorskich lub wymaganych licencji, zezwoleń i zgód na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, lub publikację, zwłaszcza prawa publikowania i rozpowszechniania w Sklepie Internetowym oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź danych osobowych w przypadku treści, które obejmują wizerunek lub dane osobowe osób trzecich.
11.4.1.7. obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Sklepu Internetowego lub osób trzecich.
11.4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez Usługobiorców na stronę Sklepu Internetowego. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Usługodawcy
lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w Regulaminie.
11.4.3. Proces moderowania może odbywać się ręcznie przez człowieka lub opierać się na zautomatyzowanych lub częściowo zautomatyzowanych narzędziach ułatwiających Usługodawcy identyfikację Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem. Po zidentyfikowaniu takich treści Usługodawca podejmuje decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ogranicza ich widoczność lub podejmuje inne działania,
które uzna za konieczne (np. kontaktuje się z Usługobiorcą celem wyjaśnienia zastrzeżeń i zmiany treści). Usługodawca w sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje Usługobiorcę, który dostarczył treści (w razie posiadania jego danych
kontaktowych) o swojej decyzji, powodach jej podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od tej decyzji.
11.4.4. Usługodawca realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o Usługach Cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą
starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw zapisanych
w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.
11.5. Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub decyzji Usługodawcy podjętej zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu. Korzystanie z tej procedury jest bezpłatne i umożliwia składanie skarg w sposób elektroniczny na podany adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg pozostaje bez uszczerbku dla prawa danej osoby lub podmiotu do wszczęcia postępowania przed sądem oraz nie narusza jego innych praw.
11.6. Usługodawca rozpatruje wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub podjętej decyzji w sposób terminowy, niedyskryminujący, obiektywny i niearbitralny. Jeżeli skarga lub inne zgłoszenie zawiera wystarczające powody, aby Usługodawca uznał, że jego decyzja o niepodejmowania działań w odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z Regulaminem, lub zawiera informacje wskazujące, że działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka, Usługodawca bez zbędnej zwłoki uchyla lub zmienia swoją decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ograniczenia ich widoczności lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne.
11.7. Usługobiorcy, osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia Nielegalnych Treści, do których skierowane są decyzje Usługodawcy dotyczące Nielegalnych Treści lub treści niezgodnych z Regulaminem, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Usługodawcy.

§12
Zmiany regulaminu
 

1. Sprzedawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:
a) zarejestrowani Klienci otrzymają informację o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
b) zarejestrowani Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy ponownym logowaniu do swojego konta.
2. Brak akceptacji zmian regulaminu jest równoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §9 niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta - z zastrzeżeniem §10 ust. 3 poniżej.
3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na wcześniejsze zamówienia - które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu – Polityka plików Cookies 

§1

1. Niniejsza Polityka ustala zasady przechowywania przez Sprzedawcę informacji oraz dostępu Sprzedawcy do informacji już przechowywanej na urządzeniach Klienta w formie plików Cookies.
2. Wszelkie pojęcia, opisane w Regulaminie, zachowują swoje znaczenie również na gruncie niniejszej Polityki. Nadto, następującym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie:

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Sklepu.
Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Sprzedawcę, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
Polityka – niniejszej Polityka plików Cookiem, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.
Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu. 

§2

1. Sprzedawca z pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Klienta informacje lub uzyskuje dostęp do danych już przechowywanych – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

2. Sprzedawca wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do czasu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.

3. Wykorzystywanie przez Sprzedawcę z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu. 

§3

1. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

- uwierzytelnianiu Klienta w serwisie i zapewnieniu sesji użytkownika w Sklepie
- realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych.

2. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

- zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pomocą narzędzi analitycznych
- wykorzystywanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu za pośrednictwem serwisów społecznościowych. 

§4

1. Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi - w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.

3. Ograniczenie używania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.